Welcome to The Online Admission System for high school.

 สมาชิกกลุ่มมีดังนี้

1. นางสาวธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง ม.6/1 เลขที่12
อีเมล love_tong-23@hotmail.com

2. นางสาวปริญาภัทร ซื่อสัตย์ ม.6/1 เลขที่16
อีเมล pimpim-1995@hotmail.com

3. นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์ ม.6/1 เลขที่24
อีเมล yok_tp-same@windowslive.com

เกี่ยวกับโครงการ
- ชื่อโครงการคือ ระบบรับสมัครนักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียนตากพิทยาคม
- ครูที่ปรึกษา คือ ครูวัชระ วงษ์ดี
- ครูที่ปรึกษาพิเศษ คือ ครูรัตนา ทองจิตติ
- ใบเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 1 บทนำ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 4 ผลการดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 5 สรุปผลดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

การเข้าสู่ระบบ FTP
- ftp://tps-system.comsci.info
- Username : std@tps-system.comsci.info

การเข้าชมเว็บไซด์
- หน้าหลัก คือ http://tps-system.comsci.info/student

ตารางบันทึกการดำเนินการ

ลำดับ ชื่อรายการ ช่วงของวันดำเนินการ
1. เสนอโครงการ 1 พ.ย. 2554 - 15 พ.ย. 2554
2. รวบรวมข้อมูล 16 พ.ย. 2554 - 31ธ.ค 2555
3. ออกแบบโปรแกรม 31 ธ.ค. 2554 - 4 เม.ย. 2555
4. เริ่มสร้างเว็บไซต์ 9 มิ.ย. 2555

การจัดการฐานข้อมูล
1. ชื่อฐานข้อมูล คือ ......db-student
2. ชื่อ User ของฐานข้อมูลคือ ....user-student

ตารางฐานข้อมูล
1.ชื่อฐานข้อมูลนักเรียน คือ ... table-student

รายการข้อมูล

ชื่อฟิลด์

ลักษณะข้อมูล ขนาดข้อมูล
รหัสประจำตัว code ตัวอักษร 5
ชื่อ firstname ตัวอักษร 50
นามสกุล lastname ตัวอักษร 50
อีเมล email ตัวอักษร 80