Welcome to The Budget and Project Management System of Planning Department.

สมาชิกกลุ่มมีดังนี้
1. นางสาวขจีวรรณ บัวกอ ม.6/1 เลขที่ 9           
อีเมล: thai_nasagirl@hotmail.com

2. นางสาวรัตติยา วิสุทธิพันธ์ ม.6/1 เลขที่19
อีเมล: pretty__rat-sor@hotmail.com

3. นางสาวสรญา มูลรัสศรี ม.6/1 เลขที่ 23
อีเมล: jomyut_sorayal@hotmail.co.th

เกี่ยวกับโครงการ
- ชื่อโครงการคือ ระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ของฝ่ายแผนงานฯ
- ครูที่ปรึกษา คือ ครูวัชระ วงษ์ดี
- ครูที่ปรึกษาพิเศษ คือ พรเพ็ญ สว่างโชติ
- ใบเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 1 บทนำ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 4 ผลการดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 5 สรุปผลดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

การเข้าสู่ระบบ FTP
- ftp://tps-system.comsci.info
- Username : plan@tps-system.comsci.info

การเข้าชมเว็บไซด
- หน้าหลัก คือ http://tps-system.comsci.info/plan

ตารางบันทึกการดำเนินการ

ลำดับ ชื่อรายการ ช่วงของวันดำเนินการ
1 เสนอโครงการ 1พ.ย.2554-15พ.ย.2554
2 รวบรวมข้อมูล 16พ.ย.2554-4 เม.ย.2555
3 ออกแบบโปรแกรม 31ธ.ค.2554-8มิ.ย.2555
4 เริ่มสร้างเว็บใซด์ 9มิ.ย.2555
5

การจัดการฐานข้อมูล
1.ชื่อฐานข้อมูลคือ db-plan
2.ชื่อ User ของฐานข้อมูล user-plan

ตารางฐานข้อมูล
1,ชื่่อฐานข้อมูลนักเรียนแผนงาน คือ .....user-plan

รายการข้อมูล ชื่อฟิลด์ ลักษณะข้อมูล ขนาดข้อมูล
1,กิจกรรม/โครงการ project  ตัวอักษร 60
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ responsible ตัวอักษร 50
3.ระยะเวลาดำเนินงาน period of time ตัวอักษร 50
4.สถานที่ดำเนินงาน place ตัวอักษร 80
5.งบประมาณ budget ตัวเลข 100
6.ชื่อ นามสกุล   name1 ตัวอักษร 50
7.ตำแหน่งของผู้รับผิดชอบโครงการ post1 ตัวอักษร 50
8.ชื่อ นามสกุล name2 ตัวอักษร 50
9.ตำแหน่งของผู้ัอนุมัติโครงการ post2 ตัวอักษร 50