ระบบงาน โรงเรียนตากพิทยาคม

โครงการพัฒนาเว็บไซด์ระบบงาน โรงเรียนตากพิทยาคม ( http://tps-system.comsci.info )
สนับสนุนโดย www.comsci.info

            


* สมาชิกในการจัดทำระบบงานต่างๆ ของโรงเรียนตากพิทยาคม มีดังต่อไปนี้
1. ทีมงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/1 (ภาษา php , ฐานข้อมูล MySQL)

       - กลุ่มที่ 1.1 ระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ของฝ่ายแผนงานฯ (3 คน)
              URL : http://tps-system.comsci.info/plan
       - กลุ่มที่ 1.2 ระบบรับสมัครนักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต (3 คน)
              URL : http://tps-system.comsci.info/student

 

ตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของระบบงานต่างๆ ที่เว็บไซด์
       - ภาคภาษาอังกฤษ : http://www.comsci.info/comsci-webmaster-tps.php


------------------------------------
เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก คือ http://www.tps.ac.th
------------------------------------Welcome to The Online Admission System for high school.สมาชิกกลุ่มมีดังนี้

1. นางสาวธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง ม.6/1 เลขที่12
อีเมล love_tong-23@hotmail.com

2. นางสาวปริญาภัทร ซื่อสัตย์ ม.6/1 เลขที่16
อีเมล pimpim-1995@hotmail.com

3. นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์ ม.6/1 เลขที่24
อีเมล yok_tp-same@windowslive.com

เกี่ยวกับโครงการ
- ชื่อโครงการคือ ระบบรับสมัครนักเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียนตากพิทยาคม
- ครูที่ปรึกษา คือ ครูวัชระ วงษ์ดี
- ครูที่ปรึกษาพิเศษ คือ ครูรัตนา ทองจิตติ
- ใบเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 1 บทนำ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 4 ผลการดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 5 สรุปผลดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

การเข้าสู่ระบบ FTP
- ftp://tps-system.comsci.info
- Username : std@tps-system.comsci.info

การเข้าชมเว็บไซด์
- หน้าหลัก คือ http://tps-system.comsci.info/student

ตารางบันทึกการดำเนินการ

ลำดับ ชื่อรายการ ช่วงของวันดำเนินการ
1. เสนอโครงการ 1 พ.ย. 2554 - 15 พ.ย. 2554
2. รวบรวมข้อมูล 16 พ.ย. 2554 - 31ธ.ค 2555
3. ออกแบบโปรแกรม 31 ธ.ค. 2554 - 4 เม.ย. 2555
4. เริ่มสร้างเว็บไซต์ 9 มิ.ย. 2555

การจัดการฐานข้อมูล
1. ชื่อฐานข้อมูล คือ ......db-student
2. ชื่อ User ของฐานข้อมูลคือ ....user-student

ตารางฐานข้อมูล
1.ชื่อฐานข้อมูลนักเรียน คือ ... table-student

รายการข้อมูล

ชื่อฟิลด์

ลักษณะข้อมูล ขนาดข้อมูล
รหัสประจำตัว code ตัวอักษร 5
ชื่อ firstname ตัวอักษร 50
นามสกุล lastname ตัวอักษร 50
อีเมล email ตัวอักษร 80
       


----------------------------------------------------------------------------Welcome to The Budget and Project Management System of Planning Department.


สมาชิกกลุ่มมีดังนี้
1. นางสาวขจีวรรณ บัวกอ ม.6/1 เลขที่ 9           
อีเมล: thai_nasagirl@hotmail.com

2. นางสาวรัตติยา วิสุทธิพันธ์ ม.6/1 เลขที่19
อีเมล: pretty__rat-sor@hotmail.com

3. นางสาวสรญา มูลรัสศรี ม.6/1 เลขที่ 23
อีเมล: jomyut_sorayal@hotmail.co.th

เกี่ยวกับโครงการ
- ชื่อโครงการคือ ระบบบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ ของฝ่ายแผนงานฯ
- ครูที่ปรึกษา คือ ครูวัชระ วงษ์ดี
- ครูที่ปรึกษาพิเศษ คือ พรเพ็ญ สว่างโชติ
- ใบเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 1 บทนำ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 4 ผลการดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)
- บทที่ 5 สรุปผลดำเนินการ (ดาวน์โหลดที่นี่)

การเข้าสู่ระบบ FTP
- ftp://tps-system.comsci.info
- Username : plan@tps-system.comsci.info

การเข้าชมเว็บไซด
- หน้าหลัก คือ http://tps-system.comsci.info/plan

ตารางบันทึกการดำเนินการ

ลำดับ ชื่อรายการ ช่วงของวันดำเนินการ
1 เสนอโครงการ 1พ.ย.2554-15พ.ย.2554
2 รวบรวมข้อมูล 16พ.ย.2554-4 เม.ย.2555
3 ออกแบบโปรแกรม 31ธ.ค.2554-8มิ.ย.2555
4 เริ่มสร้างเว็บใซด์ 9มิ.ย.2555
5

การจัดการฐานข้อมูล
1.ชื่อฐานข้อมูลคือ db-plan
2.ชื่อ User ของฐานข้อมูล user-plan

ตารางฐานข้อมูล
1,ชื่่อฐานข้อมูลนักเรียนแผนงาน คือ .....user-plan

รายการข้อมูล ชื่อฟิลด์ ลักษณะข้อมูล ขนาดข้อมูล
1,กิจกรรม/โครงการ project  ตัวอักษร 60
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ responsible ตัวอักษร 50
3.ระยะเวลาดำเนินงาน period of time ตัวอักษร 50
4.สถานที่ดำเนินงาน place ตัวอักษร 80
5.งบประมาณ budget ตัวเลข 100
6.ชื่อ นามสกุล   name1 ตัวอักษร 50
7.ตำแหน่งของผู้รับผิดชอบโครงการ post1 ตัวอักษร 50
8.ชื่อ นามสกุล name2 ตัวอักษร 50
9.ตำแหน่งของผู้ัอนุมัติโครงการ post2 ตัวอักษร 50